§ 1   
Formål
Skoge Vel ble startet 23.04.98 med formål å:
a
Være et bindeledd mellom, og talsmann for, medlemmene i vellet.
b
Arbeide for en god livskvalitet, et godt bomiljø, en god infrastruktur og et godt servicetilbud for medlemmene i vellet.
c
Samarbeide med andre organisasjoner i saker av felles interesse .
d
Stimulere til kulturaktiviteter .


§ 2
Medlemskap
2.1
Skoge Vel er velforening for Skoge gard og Neset (Gnr.50). Alle beboere på Skoge gard og i Neset er medlemmer fra det året de fyller 16 år. Se vedlegg 1 for kart av Skoge Vel sitt geografiske område. Personer som bor utenfor dette området kan opptas som støttemedlemmer uten stemmerett (for eksempel næringsdrivende).
2.2
Alle anliggender angående medlemskap og medlemskontingent fastsettes av årsmøtet.


§ 3  
Årsmøtet
a
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet.
b
Avholdes en gang hvert år innen april måned.
c
Innkalles skriftlig av styret med minst 14 dagers varsel. Innkallingen sendes til alle husstandene med årsmelding, revidert regnskap og budsjetter.
d
Er beslutningsdyktig ved de fremmøtte, stemmeberettigede medlemmer, når innkallingen er fremsatt på denne måte.
e
Regnskap fremlegges for godkjennelse, og valg av tillitspersoner avholdes.
f
Forslag som ønskes behandlet under dagsorden på årsmøtet må være styret skriftlig i hende 3 uker før årsmøtet.
3.1  
Årsmøtet behandler følgende saksliste:
1.       Årsberetning.(Leder)
2.       Regnskap og budsjetter.(Kasserer)
3.       Innkomne forslag til årsmøtet.(Møteleder)
4.       Valg.(Leder valgkomité)
På årsmøtet velges:
a.   Foreningens styre som skal bestå av 5 medlemmer (leder, nestleder, sekretær, kasserer og 1 styremedlem) og 2 varamedlemmer. Leder velges særskilt av årsmøtet blant de valgte styremedlemmene, de øvrige funksjonene fordeles av styret selv. Leder velges for 1 år. Med hensyn til kontinuiteten, velges de øvrige i styret og varamedlemmene for 2 år ad gangen. Vekselvis utrer 2 og 3, pluss 1 varamedlem, første gang ved loddtrekning.
b.  1 revisor som velges for 2 år.
c.  Valgkomité for kommende år, bestående av minst 3 medlemmer hvorav en fra styret. Valgkomiteen fremlegger forslag til nye styremedlemmer, varamedlemmer og revisor på årsmøtet, og leder valget. Alle kandidater må være spurt og være villige til å motta valg.
Det kan bare treffes vedtak i de saker som er nevnt i dagsordenen med innkallingen til årsmøtet med mindre årsmøtet med 2/3 dels flertall vedtar å ta saker utenom dagsordenen opp til votering.     


§ 4  
 Ekstraordinært årsmøte
Skriftlig og med minst 14 dagers varsel kan ekstraordinært årsmøte innkalles av styret når det finner det nødvendig. Hvis minst 1/5 del av medlemmene i vellet forlanger det, skal styret innkalle til ekstraordinært årsmøte på tilsvarende måte. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker som forårsaker kravet om årsmøtet, og som er kunngjort i innkallingen. Ekstraordinært årsmøte skal holdes snarest mulig innen 4 uker etter at kravet er fremsatt skriftlig til styret. Ekstraordinært årsmøte er beslutningsdyktig på samme måte som ordinært årsmøte.


§ 5
Stemmerett
På årsmøtet kan medlemmene bare stemme ved personlig fremmøte. Stemmerett har et hvert medlem som er fylt 16 år. Det er bare en stemme per bruksnummer med en eller flere boenheter. Ingen har mer enn en stemme selv om man eier flere eiendommer med egne bruksnummer. For å ha stemmerett må man også ha bostedsadresse: Skoge, Skogsvåg i Sund.
Varamedlemmer til styret har ved fulltallig styre møterett, men ikke stemmerett.


§ 6
Styret
6.1
Styret står for velforeningens daglige drift.
6.2
Styret skal arbeide etter vedtektene og de vedtak og pålegg som årsmøtet gir. Skoge Vel skal ikke eie fast eiendom, utstyr eller løsøre, ei heller ta opp lån. Fast eiendom kan ikke kjøpes, selges eller beheftiges. Uten godkjenning av årsmøtet, kan Styret bruke mindre beløp i størrelsesorden kr. 5.000,- per år til aktiviteter og forfallende arbeid, samt utlegg i henhold til vedtatte budsjett. Medlemmene er ikke personlig ansvarlig for vellets mulige gjeld.
6.3
Leder. Alle møter i foreningen innkalles og ledes av foreningens leder, eller i dennes fravær, av nestleder. Leder/nestleder kan dog delegere møteledelsen til andre medlemmer av foreningen. Leder plikter å holde styret underrettet om alle forhold som har betydning for styrets behandling av saker.
Alle utgående skriv signeres av leder. Korrespondanse som gjelder vedtatte prosjekt, kan signeres,av prosjektleder. Avtaler, kontrakter, bestillinger, etc. som er bindende for foreningen skal dog signeres av leder. Leder anviser alle vellets regninger.
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer av styret er tilstede. Ved stemmelikhet har leder, eller i dennes fravær nestleder, dobbeltstemme.
6.4
Nestleder. Nestleder overtar leders plikter og rettigheter i dennes fravær.
6.5
Sekretær.      Styrets sekretær oppbevarer og er ansvarlig for foreningens arkiv, bortsett for saksmapper som er hos prosjektleder til prosjektet er avsluttet. Sekretæren fører møtereferat fra alle medlems- og styremøter i foreningen inklusiv årsmøter med mindre annet besluttes på møtet.
6.6
Kasserer. Styrets kasserer fører alt regnskap for foreningen etter et system godkjent av styret. Likeledes fører kasserer fortegnelse på alle foreningens medlemmer. Vellets midler settes inn på bankkonto. Kasserer og leder kan ta ut penger fra kontoen. Foreningens revisorer skal før hvert årsmøte, eller når foreningens leder ber om et, gjennomgå kassererens regnskap. Bemerkninger til regnskapet skal omgående meldes skriftlig til leder.
6.7
Styret skal minst 4 uker før årsmøtet underrette valgkomiteen om hvilke medlemmer som er på valg.
6.8
Styret kan innkalle til vanlige medlemsmøter i vellet med 1 ukes varsel.
6.9
Styret kan nedsette eventuelle komiteer, som f.eks. dugnadskomité, for å ivareta spesielle oppgaver på vegne av styret.


§ 7
Votering
På årsmøter, i medlems- og styremøter avgjøres alle valg og avgjørelser ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder eller lederens stedfortreder dobbeltstemme. Votering skal skje skriftlig hvis flertallet av de stemmeberettigede krever det.


§ 8
Vedtektsendring
8.1
Endringer i, eller tillegg til disse vedtekter kan bare vedtas på årsmøtet, og krever 2/3 dels flertall. Endringene gjelder fra tidspunktet de er vedtatt.
8.2
Forslag til vedtektsendringer må sendes skriftlig til styret innen 5 uker før årsmøtet. Forslagene skal sendes ut sammen med innkalling til årsmøtet.


§ 9
Oppløsning
 Forlanges velforeningen oppløst, må dette fremsettes på ordinært årsmøte. Beslutningen må gjentas på ekstraordinært årsmøte, og krever da alminnelig flertall for å være gyldig. Hvis foreningen blir oppløst, skal dens aktiva anvendes til formål innen distriktet etter forslag som ved votering får alminnelig flertall.


Revisjon 3 av vedtektene er signert
Leder – Kasserer Nestleder – Styremedlem – Sekretær
Skoge, 2. april 2011
 Last ned PDF-fil her